Regulamin - VII Bieg Rybaka

I. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i podnoszenia sprawności fizycznej.
 • Integracja społeczności sportowej.
 • Sportowo – turystyczna promocja miasta Czaplinek.

II. TERMIN

 • Start: 21.09.2024r. godz. 12:00 – bieg główny.

III. MIEJSCE

 • Czaplinek, Rynek miejski.

IV. ORGANIZATOR

 • Stowarzyszenie Sportowe Grupa Biegowa Rundorfina
 • Gmina Czaplinek

V. PROGRAM WYDARZENIA

 • godz. 8:50 – uroczyste otwarcie

Biegi najmłodszych z rodzicami

 • godz. 9:00 – bieg dziewcząt (3-4 lata), rocznik 2020-2021 – 100m
 • godz. 9:05 – bieg chłopców (3-4 lata), rocznik 2020-2021 – 100m
 • godz. 9:10 – bieg dziewcząt (5-6 lat), rocznik 2018-2019 – 100m
 • godz. 9:15 – bieg chłopców (5-6 lat), rocznik 2018-2019 – 100m

Biegi dziecięce i młodzieżowe

 • godz. 9:20 – bieg dziewcząt (7-8 lat), rocznik 2016-2017 – 200m
 • godz. 9:25 – bieg chłopców (7-8 lat), rocznik 2016-2017 – 200m
 • godz. 9:35 – bieg dziewcząt (9-10 lat), rocznik 2014-2015 – 200m
 • godz. 9:40 – bieg chłopców (9-10 lat), rocznik 2014-2015 – 200m
 • godz. 9:55 – bieg dziewcząt (11-12 lat), rocznik 2012-2013 – 400m
 • godz. 10:00 – bieg chłopców (11-12 lat), rocznik 2012-2013 – 400m
 • godz. 10:05 – bieg dziewcząt (13-14 lat), rocznik 2010-2011 – 400m
 • godz. 10:10 – bieg chłopców (13-14 lat), rocznik 2010-2011 – 400m
 • godz. 10:25 – bieg dziewcząt (15-17 lat), rocznik 2007-2009 – 800m
 • godz. 10:35 – bieg chłopców (15-17 lat), rocznik 2007-2009 – 800m 

Dekoracje sukcesywnie w przerwach pomiędzy biegami

 • godz. 12:00 – Start biegu głównego – 10km (2 pętle) i towarzyszącego – 5km (1 pętla)
 • godz. 12:02 – Start Nordic Walking – 5km
 • godz. 14:00 – uroczyste podsumowanie biegów i marszu nordic walking

VI. ZAPISY

 1. On-line do dnia 18.09.2024r. do godziny 24:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: biegiczaplinek.pl
 2. W dniu zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów w miejscu odbywania się zawodów, które czynne będzie: 21.09.2024r. od godz. 8:00 – 11:30. Zapisy i odbiór pakietu startowego należy dokonać na 30 minut przed planowanym startem biegu lub marszu.
 3. Wprowadza się łączny limit zawodników 250 osób dla biegu głównego i towarzyszącego oraz marszu nordic walking. Udział w biegach dziecięcych i młodzieżowych bez limitu.
 4. Szkoły i placówki oświatowe mogą bez ograniczeń zgłaszać uczestników w każdej kategorii wiekowej (dziewczęta i chłopcy). Szkoły zobowiązane są do dostarczenia w terminie do dnia 18.09.2024r. do godz. 15:00 list uczestników. Za opiekę w czasie zawodów, stan zdrowotny uczestnika biegów oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegach odpowiada zgłaszający i poświadcza to swoim podpisem. Dopuszcza się możliwość startu dzieci i młodzieży poza oficjalnym zgłoszeniem przez szkoły (za zgodą i odpowiedzialnością rodziców lub prawnych opiekunów).

VII. OPŁATA STARTOWA

Wysokość opłaty startowej dla obu dystansów biegu i marszu NW wynosi: 

 • 60 zł do końca dnia 31.08.2024r.
 • 70 zł od 01.09.2024r. do 18.09.2024r. (do zakończenia zapisów on-line).
 • 100 zł w dniu zawodów.

Płatność na rachunek: BANK BNP PARIBAS, oddział w Drawsku Pomorskim 55 1600 1462 1877 9167 7000 0001 lub poprzez system Autopay.

Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Uczestnictwo w biegach dziecięcych i młodzieżowych jest bezpłatne.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 2. Pomiar elektroniczny czasu za pomocą chipów zwrotnych, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora biegiczaplinek.pl
 3. Do biegu głównego i towarzyszącego oraz marszu NW dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończony 18 rok życia lub za zgodą rodziców/opiekunów prawnych młodzież w wieku 15-17 lat. 
 4. Osoby niepełnoletnie po dokonaniu rejestracji zobowiązane są do kontaktu mailowego w celu uzyskania oświadczenia dla rodziców/opiekunów prawnych.  
 5. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

W biegu głównym i towarzyszącym oraz marszu NW – klasyfikacja generalna.

Dla wszystkich powyższych konkurencji będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 • K/M-15    15-17 lat
  • K/M-18    18-29 lat
  • K/M-30    30-39 lat
  • K/M-40    40-49 lat
  • K/M-50    50-59 lat
  • K/M-60    60-69 lat
  • K/M-70     70+ 

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 1. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze zawodów.
 2. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

IX. WYRÓŻNIENIA

W biegach na obu dystansach oraz marszu NW

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

 • za miejsca I – III puchar/statuetka + dyplom + upominek

W kategoriach wiekowych (nie dublują się z klasyfikacją generalną):

 • za miejsca I – III puchar/statuetka

W klasyfikacji generalnej wśród kobiet i mężczyzn najlepszy Czaplinianin, Czaplinianka (nie dublują się z klasyfikacją generalną):

 • za I miejsce puchar/statuetka + upominek

Najstarszy uczestnik zawodów wśród kobiet i mężczyzn:

 • puchar/statuetka + upominek

Wszyscy uczestnicy biegu głównego i towarzyszącego oraz marszu NW:

 • pamiątkowy medal
 • okolicznościowe gadżety sportowe
 • posiłek regeneracyjny

W biegach dziecięcych i młodzieżowych

Indywidualne w poszczególnych kategoriach:

 • za miejsca I – III dyplom + upominek

Wszyscy uczestnicy:

 • pamiątkowy medal

W biegach najmłodszych z rodzicami nie będzie prowadzona klasyfikacja miejsc, wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowy medal.

X. TRASA

 1. START i META Czaplinek, Rynek miejski.
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem nawadniania znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa głównie składa się z drogi asfaltowej oraz fragmentów kostki brukowej.

XI. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w oznaczonym pomieszczeniu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XII. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie NNW.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Każdy z uczestników jest zobowiązany do wykonywania poleceń osób z obsługi oraz zabezpieczających trasę.
 4. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 5. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 8. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 9. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 10. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 13. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 14. Każdy zawodnik otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i wodę na trasie.
 15. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 16. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 17. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 18. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 19. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod linkiem: biegiczaplinek.pl oraz adresem e-mail: rundorfina@gmail.com tel. 694 118 966.

Jeżeli masz jakieś pytania lub problemy to zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Umożliwi on szybki kontakt z organizatorem i administratorem systemu.

Kliknij tutaj aby zgłosić problem